Polityka prywatności i plików cookies

1. Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do Użytkowników i Zamawiających korzystających ze Sklepu internetowego dostępnego w domenie www.aprogres.pl (zwany dalej „Sklepem internetowym”)’ i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych oraz zabezpieczenie danych osobowych. Polityka ma charakter informacyjny. Wszelkie pojęcia pisane wielką literą mają takie samo znaczenie, jak przypisane im w regulaminie Sklepu internetowego.
2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Pan Gabriel Martysz prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. FOREQ Gabriel Martysz pod adresem: Plac Piaskowy 6, 62-430 Powidz, NIP: 667-154-40-49, REGON 221993346.
3. Użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym i rejestrując Konto Zamawiającego i/lub zapisując się na subskrypcję newslettera i/lub kontaktując się z Administratorem danych osobowych mailowo lub telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego z zakładki KONTAKT, przekazuje Administratorowi danych osobowych swoje dane osobowe. W przypadku złożenia Zamówienia i/lub kontaktu mailowego lub telefonicznego podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych polegający na wykonaniu Umowy sprzedaży i/lub podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku zapisania się do newslettera podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika.
4. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Administratora danych osobowych jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez Użytkownika: dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem, i/lub wykonania Umowy sprzedaży i/lub wysyłki drogą mailową informacji o charakterze reklamowym, handlowym, marketingowym (newsletter).
5. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych osobowych odpowiednio: w przypadku rejestracji Konta Zamawiającego – przez czas posiadania Konta Zamawiającego, tj. do czasu odwołania zgody przez Użytkownika, w przypadku subskrypcji newslettera – do czasu odwołania zgody przez Użytkownika, w przypadku danych podawanych w związku z kontaktem – do czasu kontaktu mailowego lub telefonicznego z Użytkownikiem.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem i/lub wykonania Umowy sprzedaży i/lub wysyłki newslettera. Dane osobowe udostępnione Administratorowi danych osobowych nie będą przekazywane podmiotom trzecim w innym celu niż wskazane w regulaminie Sklepu internetowego, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika.
7. Administrator danych osobowych informuje także, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Administrator danych osobowych niniejszym informuje, że nigdy nie prosi o podanie adresu e-mail w treści emaila, czy też innych danych osobowych Użytkownika, a także nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
10. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Sklepu internetowego w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników, Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.
11. Użytkownik Sklepu internetowego ma możliwość złożenia Zamówienia jedynie po dokonaniu rejestracji Konta Zamawiającego. Dokonując rejestracji Użytkownik podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, kraj, nr telefonu komórkowego, adres email, ewentualnie dane firmy z NIP. Rejestracja Konta Zamawiającego pozwala na dokonywanie kolejnych Zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych, których mowa w niniejszym punkcie, bowiem wskazane przez Zamawiającego dane są pobierane do nowego Zamówienia.
12. Posiadacz Konta Zamawiającego ma możliwość zalogowania się weryfikując się w Sklepie internetowym poprzez podanie Loginu (adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji) oraz indywidualnie ustalonego przez siebie Hasła. Zalecane jest, aby Hasło składało się z kombinacji liter małych i wielkich oraz cyfr i znaków specjalnych. Zamawiający proszony jest do należyte zabezpieczenie Hasła przed dostępem osób nieupoważnionych.
13. Użytkownik może również dodatkowo podczas składania Zamówienia lub rejestracji Konta Zamawiającego w Sklepie internetowym dopisać się do listy subskrybentów newslettera.
14. Witryna internetowa Sklepu internetowego zawiera także linki do innych stron internetowych, nieadministrowanych przez Administratora danych osobowych, zatem nie może on ponosić odpowiedzialności ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Administrator danych osobowych informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Sklepu internetowego oraz że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby Użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.
15. Podczas wizyty Użytkownika w Sklepie internetowym automatycznie zbierane są dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego (w tym tzw. logi lub pliki dziennika). Dane mogą być zbierane przez pliki „cookies” oraz system „Google Analytics”, tj. system analityki internetowej dający wgląd w ruch w Sklepie internetowym oraz w skuteczność działań marketingowych. Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten temat, znajdują się bezpośrednio na stronie producenta http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/
16. Sklep internetowy wykorzystuje pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze Sklepu internetowego, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc do Sklepu internetowego na komputerze Użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”. Zapisywane na komputerze użytkownika pliki „cookies” wykorzystywane są w niżej wymienionych celach:
a. zapewnienia prawidłowego działania Sklepu internetowego. Pliki „cookies” umożliwiają dostęp do niektórych części strony www, np. zabezpieczonych systemem logowania;
b. poprawy wydajności i optymalizacji działania Sklepu internetowego. Pliki „cookies” umożliwiają odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób Użytkownicy poruszają się po stronie internetowej, a tym samym pomagają ją usprawniać;
c. poprawy funkcjonalności Sklepu internetowego. Pliki „cookies” powodują zapamiętywanie informacji, które zostały podane przez Użytkownika, np. Loginu;
d. targetowania treści informacyjnych i promocyjnych. Pliki „cookies” mają na celu automatyczne dostosowanie zawartości Sklepu internetowego do potrzeb Użytkownika.
17. Pliki „cookies“ używane w Sklepie internetowym są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer Użytkownika. Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików „cookies“ przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze Sklepu internetowego. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies“ z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki „cookies“ lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie internetowym.
18. Administrator danych osobowych jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych powodów (np. zmiana obowiązujących przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu internetowego). W przypadku wprowadzenia zmian, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian – odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona w Sklepie internetowym, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Polityce drogą mailową
19. W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych wskazanych podczas rejestracji w Sklepie internetowym, co wiąże się dla Administratora danych osobowych z obowiązkiem usunięcia danych osobowych takiego Użytkownika z bazy klientów i/lub bazy odbiorców newslettera.
20. Zmiana Polityki, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do Umów sprzedaży zawartych w Sklepie internetowym, nie zmienia treści Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Polityki.
21. Użytkownik, Zamawiający proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora danych osobowych o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki Użytkownik Sklepu internetowego proszony jest także o kontakt z Administratorem danych osobowych. Wszelkie dane kontaktowe do Administratora danych osobowych wskazane są w zakładce KONTAKT w Sklepie internetowym.